مطلب طنزی که به خاطر محتواش توی روزنامه چاپ نشد.

الآن حدود 5/4 میلیون دانشجو داریم و چون وزیر کار گفته اند امسال می توانند 500 هزار شغل جدید ایجاد کنند، پس امسال چند صد هزار دانشجو بیکار جدید داریم که به جمع بیکاران زحمت کش این مرز و بوم اضافه می شوند. با توجه به این که همیشه پیشگیری بهتر از درمان است، چند پیشنهاد به مسئولین محترم داریم: اولاً به مقادیر معتنابهی سماق نیازمندیم که بیکاران محترم بمکند و بیکار نباشند. ثانیاً چون بیکاران عزیز سماق می مکند و تشنه می شوند، به تعداد بیکاران جدید، به کوزه نیازمندیم تا با قراردادن مدرک در آن، بیکاران محترم آبی بنوشند و لبی تر کنند. ثالثاً چون تقریباً نصف این بیکاران محترم از فارغ التحصیل دانشگاه ها هستند، پس نقش وزارت های علوم و بهداشت در تهیه سماق و کوزه بسیار مهم است. همین طوری گفتیم بدانند! رابعاً به نظر ما بهتر است سماق و کوزه را به دانشگاه ها ببرند تا بیکاران گرامی متحمل هزینه اضافی برای رفتن به سماق فروشی و کوزه فروشی نشوند. خامساً خیلی خوب است که اصلاً سماق را در همان دانشگاه ها بکارند و کوزه ها را هم همان جا درست کنند تا هزینه حمل و نقل سماق و کوزه به دانشگاه از بین برود. تازه این طوری برای کاشت، داشت و برداشت سماق و همچنین تولید کوزه هم شغل ایجاد می شود.