برای ثبت ورود و خروج از ساختمان روزنامه، اصطلاحاً انگشت می‌زنیم. وقتی انگشت می‌زنیم، تقریباً حدود 3-4 ثانیه شماره‌ی پرسنلی ما را نشان می‌دهد. 2 رقم اول شماره‌ی پرسنلی، سال بستن اولین قرارداد و 2 رقم دوم، ماه آن است. برای این‌که خیلی تلاش نکنید، شماره‌ی پرسنلی من با 9406 شروع می‌شود، یعنی اولین قراردادم را در شهریور ماه امسال با روزنامه بستم.
یک بار که وارد روزنامه شدم، یکی از همکاران دیگر تحریریه هم سر رسید. به رسم ادب، تعارف کردم و او اول وارد شد. وقتی انگشت زد، دیدم اول شماره‌ی پرسنلی‌اش 76 خورده! یعنی از وقتی من 4 ساله بودم، او وارد روزنامه شده! این بنده‌ی خدا الان دبیر گروه ورزش خراسان رضوی است. با این‌که 18 سال سابقه‌ی کار دارد، ولی انگار یک سال است که آمده! آن‌قدر خاکی و خوش‌اخلاق است که آدم یهو فکر می‌کند نکند قرار است بیاید خبرنگارِ من شود که این‌قدر ادب به خرج می‌دهد! انصافاً آدمِ دوست‌داشتنی‌ایست. در این فضای مغرورخانه (!) می‌توان گفت استثناست.