رییس بهم گفته بود سوژه‌ی کمیک بدهم برای کاریکاتوریست که بکشد. من هم کلی فکر کردم و سوژه‌ای بهش دادم. گفت بیمزه‌ست و به این دلیل (و یک دلیل دیگر) ردش کرد. خیلی ناراحتم. بقیه‌ی بچه‌ها هم به این نتیجه رسیدند که فکر می‌کند سوژه‌های خودش خوب‌اند و سوژه‌های بقیه بی‌مزه. کم‌کم دارم از کار در روزنامه ناامید می‌شوم. حیف.